Objavljena
GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA: ŠTA JE GRANIČNA LIČNOST
Dragan Švrakić, Mirjana Divac Jovanović

 

Pored toga što se u knjizi može pročitati „sve što ste oduvek hteli da znate“, knjiga kritički obuhvata vodeća teorijska znanja, rezultate ključnih istraživanja, psihodijagnostičke parametre i terapijske smernice u radu sa graničnim pacijentima.

Knjižarska cena 1320 RSD
Cena 1056 RSD

Tagovi:

Fenomen “granične ličnosti“ već dugo predstavlja poseban izazov za  psihoterapeute, psihologe i psihijatre. Fenomen „graničnosti“ još je interesantniji danas kada su granice „normalnosti“ i „patologije“ zamagljenije više nego ikada. Knjiga Granična ličnost i njena različita lica nesumnjivo predstavlja veliki korak napred u razumevanju ovog fenomena. Upravo autorski tim koga čine psiholog i psihijatar, izvanredno koristi različite perspektive i gradi komplementarnu i obuhvatnu sliku  fenomena graničnosti, od bioloških i psiholoških osnova njegovog razvoja, do savremenog psihoterapijskog i farmakoterapijskog pristupa osobama sa ovim teškoćama.

Autori daju svoj kritički osvrt i redefinišu klasičan koncept poremećaja ličnosti, posmatrajući graničnost kao dimenziju funkcionisanja ličnosti. Pored toga što se u knjizi može pročitati „sve što ste oduvek hteli da znate“ o graničnoj ličnosti, autori daju svoje originalne doprinose razumevanju granične ličnosti i lečenju graničnog poremećaja. Kritički su obuhvaćena vodeća teorijska znanja, rezultati ključnih istraživanja, psihodijagnostički parametri i terapijske smernice u radu sa graničnim pacijentima. Knjiga je tako organizovana da može da predstavlja priručnik za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja, jer odgovara na konkretne dileme u vezi sa dijagnostikom, istraživanjima i terapijama graničnih stanja. Istovremeno, ova knjiga je pristupačna svakom čitaocu koji se interesuje za probleme ličnosti, jer je napisana jezikom koji odslikava humanistički pristup autora jednoj naučnoj temi. 

 

Predgovor autora                                                                                              

1. Uvod u kon­cep­te lič­no­sti i po­re­me­ća­ja lič­no­sti                            

„Nor­mal­na“, „pri­la­go­đe­na“, „zre­la“ lič­nost
Iden­ti­tet, in­te­gri­tet, Ego i self
Za­jed­nič­ke di­men­zi­je zre­le i ne­zre­le lič­no­st
Po­re­me­ćaj lič­no­sti: bo­lest ili sta­nje?
Po­re­me­ćaj lič­no­sti: so­ci­jal­no ili psi­ho­lo­ško od­re­đe­nje?
Ka­da je lič­nost „po­re­me­će­na“?
Po­re­me­ćaj lič­no­sti ni­je si­no­nim za „psi­ho­pa­ti­ju“
O pri­la­go­đa­va­nju: etič­ki aspek­ti po­na­ša­nja
Re­de­fi­ni­ci­ja adap­tiv­nih za­da­ta­ka
Di­gi­tal­na re­vo­lu­ci­ja, ži­vot­ni stil i adap­ta­ci­ja
Post­mo­der­ni dis­kurs „nor­mal­nog i pa­to­lo­škog“: frag­men­ti­sa­ni self

                                                                                   

2. Kon­cep­tu­a­li­zacija i klasifi­ka­ci­ja poremećaja lično­sti                 

Ne­u­ro­tič­ni ka­rak­ter: pre­te­ča po­re­me­ća­ja lič­no­sti?
Pr­vi opi­si ana­to­mi­je „psi­ho­pa­ti­je“
Mo­der­ne kla­si­fi­ka­ci­je po­re­me­ća­ja lič­no­sti
Od­nos psi­ho­lo­gi­je i psi­hi­ja­tri­je pre­ma kon­cep­tu po­re­me­ća­ja lič­no­sti

                                                                                

3. Ka­te­go­ri­jal­ni i dimenzional­ni mo­de­li pore­me­ća­ja lič­no­sti      

Ka­te­go­ri­jal­ni pri­stup po­re­me­ća­ji­ma lič­no­sti: kri­tič­ki osvrt  
Pr­vi po­ku­ša­ji di­men­zi­o­na­li­za­ci­je: kla­ste­ri po­re­me­ća­ja lič­no­sti i ti­po­vi adap­ta­ci­je
     Kla­ster A: eks­cen­trič­ni („čud­ni“)
     Kla­ster C: Stra­šlji­vi („opre­zni“)
     Kla­ster B: dra­ma­tič­ni („en­tu­zi­ja­sti“)
Di­men­zi­o­nal­ni mo­de­li lič­no­sti: kri­tič­ki osvrt

                             

4. Te­o­rij­ski mo­de­li nastanka i raz­vo­ja poreme­ća­ja lično­sti         

Bi­o­ge­ne­ti­ka po­re­me­ća­ja lič­no­sti
Pri­ro­da ili oko­li­na: uti­caj ge­ne­ti­ke i oko­li­ne na raz­voj ponašanja
Epi­ge­net­ski me­ha­ni­zmi in­ter­ak­ci­je ge­na i oko­li­ne
Epi­ge­net­ska mo­du­la­ci­ja cr­ta lič­no­sti
Ka­ko re­či le­če: re­le­vant­nost epi­ge­ne­ti­ke za te­ra­pi­ju men­tal­nih po­re­me­ća­ja    

 

5. Poremećaji ličnosti: poremećaji adaptacije ili poremećaji integracije 

Za­jed­nič­ke ka­rak­te­ri­sti­ke po­re­me­ća­ja lič­no­sti
Ne­pri­la­go­đe­na lič­nost: sa­mo­or­ga­ni­zu­ju­ći si­stem
Ne­zre­la lič­nost i ne­u­speh adap­ta­ci­j
Frag­men­ti­sa­na lič­nost i ne­u­speh in­te­gra­ci­je
Ka­da ka­že­mo po­re­me­ćaj lič­no­sti, mi­sli­mo na „gra­nič­ni“ (border­li­ne)  
Gra­nič­nost kao di­men­zi­ja na ko­nit­nu­u­mu ni­voa funk­ci­o­ni­sa­nja lič­no­sti
Di­men­zi­o­nal­ni ko­or­di­nat­ni si­stem di­jag­no­sti­ke
Pro­ce­na men­tal­nog funk­ci­o­ni­sa­nja

 

6. Klinička procena graničnog nivoa funkcionisanja ličnosti

Iden­ti­tet i in­te­gri­tet
Me­ha­ni­zmi od­bra­ne  
Šta se pod­ra­zu­me­va pod ne­zre­lim Ego od­bra­na­ma i ka­ko se pro­ce­nju­ju?
Afek­tiv­na re­gu­la­ci­ja i self re­gu­la­ci­ja
Objekt­ni od­no­si i afek­tiv­no ve­zi­va­nje
Self per­cep­ci­ja i men­ta­li­za­ci­ja
Pro­ce­na (test) re­al­no­sti
Ego in­te­gra­ci­ja
Su­per-ego in­te­gra­ci­ja
Te­stov­na pro­ce­na gra­nič­nog ni­voa funk­ci­o­ni­sa­nja
Re­la­ci­o­na di­jag­no­sti­ka gra­nič­nog ni­voa fu­nik­ci­o­ni­sa­nja
Men­tal­ni pro­fi­li na raz­li­či­tim ni­vo­i­ma funk­ci­o­ni­sa­nja lič­no­sti: re­zi­me  

 

7. Psi­ho­te­ra­pi­ja oso­ba sa gra­nič­nim po­re­me­ća­jem

In­ter­ak­tiv­ni od­nos psi­ho­te­ra­pi­je i far­ma­ko­te­ra­pi­je
Sa­vre­me­ni psi­ho­te­ra­pij­ski pri­stu­pi gra­nič­nim pore­me­ća­ji­ma
Te­ra­pi­ja fo­ku­si­ra­na na tran­sfer (TFP)
Di­ja­lek­tič­ko-bi­he­vi­o­ral­na te­ra­pi­ja (DBT)
Tret­man za­sno­van na men­ta­li­zo­va­nju (MBT)
Kom­pa­ra­tiv­na ana­li­za raz­li­či­tih te­ra­pij­skih pri­stu­pa graničnim po­re­me­ća­ji­ma  
Stra­te­gi­ja te­ra­pij­skog pri­stu­pa gra­nič­nim po­re­me­ća­ji­ma: konsen­zus
Re­kon­struk­tiv­na in­ter­per­so­nal­na psi­ho­te­ra­pi­ja (RIP): naš pri­stup te­ra­pi­ji gra­nič­nih po­re­me­ća­ja
RIP: osnov­na na­če­la psi­ho­te­ra­pij­skog ra­da  
Afek­tiv­na re­

Dragan Švrakić:

Dragan M.Švrakić je redovni profesor psihijatrije na Vašington Univerzitetu u Sent Luis-u, SAD (Washington University School of Medicine, St Louis). Psihijatar po specijalizaciji, doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu u oblasti istraživanja u psihijatriji. Član je Srpske akademija nauka (van radnog sastava ) i Internacionalnog konzorcijauma za genetske studije mentalnih bolesti. Gostujući profesor je na Medicinskim fakultetima u Kragujevcu i Beogradu, kao i na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, gde predaje Genetiku i Epigenetiku poremećaja ličnosti. Jedan je od članova renomirane Sent Luis grupe iztrazivača koja je dala pionirske doprinose u studijama genotipsko-fenotipske arhitekture složenih mentalnih bolesti, odnosno formulisala sedmofaktorski psihobiološki model ličnosti i poremećaja ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Objavio je veliki broj članaka u vodećim svetskim naučnim časopisima. Njegovi istraživački radovi sa kolegama sa Vašington univerziteta spadaju u najcitiranije u internacionalnim razmerama. 

Mirjana Divac Jovanović:

Mirjana Divac Jovanović  je vanredni  profesor  Departmana  za psihologiju,  Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu,  gde na  osnovnim studijama predaje Kliničku psihologiju i  Kliničku procenu ličnosti, a na  master studijama Psihodijagnostiku i psihoterapiju poremećaja  ličnosti. Više godina organizuje i vodi praktični kurs primenjene psihologije Rast i razvoj ličnosti sa studentima psihologije. Diplomirala je na katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a specijalizirala, magistrirala i  doktorirala u oblasti psihoterapije, na Medicinskom fakultetu u Beogradu . Godinama je edukator i supervizor nacionalne i evropske asocijacije psihoterapeuta. Pripada generaciji psihologa koji su, predvođeni prof. Josipom Bergerom,  među prvima u Jugoslaviji promovisali humanističke psihoterapije. Radeći na Psihijatrijskoj klinici stekla je veliko iskustvo u kliničkoj praksi. Ekspert je u oblasti kliničke procene, grupne i individualne  psihoterapije poremećaja ličnosti. Objavila je brojne radove iz ovih oblasti u domaćim i stranim časopisima, sa originalnim doprinosima psihodijagnostici, teoriji i praksi psihoterapije.  

Godina izdanja: 2016
ISBN: 978-86-7102-519-5
Težina knjige: 507.00
Dimenzije knjige: 22,5x16,5
Broj strana: 314
Povez: Broširani povez
Pismo: latinica
Likovni urednik: Svetlana Volic
Likovno rešenje korica: Milena Lakićević
Datum: 01.05.2020.

Datum: 19.03.2020.

Datum: 19.03.2020.

Datum: 19.03.2020.
1zqjyt'"(){}<x>:/1zqjyt;9
Datum: 19.03.2020.

Datum: 01.09.2016.

Datum: 10.08.2016.

Datum: 06.08.2016.

Datum: 23.07.2016.

Datum: 17.07.2016.

Datum: 25.06.2016.

Datum: 11.06.2016.

Datum: 06.06.2016.

Datum: 02.06.2016.

Datum: 29.05.2016.

Datum: 29.05.2016.

Datum: 25.05.2016.

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske