Objavljena
MENADŽMENT I KREATIVNOST
Kris Bilton
Prevela sa engleskog Svetlana Stefanov

Menadžment kreativnosti ili kreativni pristup menadžmentu?

Knjižarska cena 1650 RSD
Cena 1320 RSD

Tagovi:  menadžmentekonomijakreativnostorganizacija

Autor u ovoj knjizi preispituje stereotipno viđenje o suprotstavljenosti kreativaca i birokrata. Kreativnost se, smatra autor, ne svodi samo na spontano otkrivanje i inspiraciju, ona je takođe samosvesni, namerom upravljen proces. Shodno tome, menažment nije oblikovan isključivo racionalnim procesima, već uključuje i uvid, intuiciju, kreativnost i rizik.

Biltonovo nastojanje da unapredi razumevanje odnosa menadžmenta kreativnosti i kreativnih pristupa menadžmentu temelji se na radu teoretičara menadžmenta i teoretičara kreativnosti, kao i na praktičnom iskustvu pojedinaca zaposlenih u kreativnim industrijama. Njegov rad nas usmerava ka širem razmatranju relevantnosti kreaivnih procesa i struktura u okolnostima nove, kreativne ekonomije. Menadžment i kreativnost zapravo dokazuje glavnu tezu: najbolji rezultati postižu se u susretu sveta kreativnosti i sveta  biznisa.

Kris Bilton:

Pre­da­vač u Cen­tru kul­tu­ral­no-po­li­tič­kih stu­di­ja i di­rek­tor ma­ster stu­dij­skog pro­gra­ma kre­a­tiv­nih i me­dij­skih in­du­stri­ja Uni­ve­zi­te­ta Vor­vik. Nje­go­vo bo­ga­to po­zna­va­nje obla­sti kre­a­tiv­no­sti i me­nadž­men­ta re­zul­tat je vi­še­go­di­šnjeg spisatelj­skog i iz­vo­đač­kog ra­da u raz­li­či­tim umet­nič­kim for­ma­ma, kao i te­o­rij­skih raz­ma­tra­nja u aka­dem­skim sferama.

Godina izdanja: 2010
ISBN: 798-86-7102-370-2
Težina knjige: 435.00
Dimenzije knjige: 21 x 14
Broj strana: 320
Povez: Tvrdi povez
Pismo: latinica
Likovni urednik: Dragana Atanasović
Likovno rešenje korica: Svetlana Volic

Svetlana Stefanov:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske