Objavljena
POPULARNI MUZIČKI ŽANROVI
Ron Moj, Stjuart Bortvik
Prevele sa engleskog Aleksandra Čabraja, Vesna Mikić

Soul, fank, psihodelija, progresivni rok, pank, rege, sintpop... Povodom svetskog dana muzike knjiga Stjuarta Botvika i Rona Moja Popularni muzički žanrovi je knjiga nedelje. Do 28. juna možete je nabaviti po specijalnoj ceni od 715 dinara.

Knjižarska cena 1430 RSD
Cena 1144 RSD

Tagovi:  umetnostpop muzikamuzikarok muzikarokenrol

Kao pri­stu­pa­čan uvod u stu­di­je po­pu­lar­ne mu­zi­ke, ova knji­ga jed­no­stav­nim i is­crp­nim she­mat­skim pri­stu­pom pred­sta­vlja či­tav niz po­pu­lar­nih mu­zič­kih žan­ro­va i is­pi­tu­je nji­ho­ve pre­te­če, isto­ri­ju, vi­zu­el­nu este­ti­ku i dru­štve­no-po­li­tič­ki kon­tekst.

U sre­di­štu pa­žnje sva­kog po­gla­vlja na­la­zi se tek­stu­al­na ana­li­za ključ­nih pri­me­ra od­re­đe­nog žan­ra: soul, psi­ho­de­li­ja, pro­gre­siv­ni rok, re­ge, fank, he­vi me­tal, pank rok, rep, sint­pop, in­di, džangl. Ova­kav in­ter­di­sci­pli­nar­ni žan­rov­ski pri­stup pru­ža či­ta­o­cu uvid u me­đu­sob­ne od­no­se po­pu­lar­ne mu­zi­ke, kul­tur­ne isto­ri­je, eko­no­mi­je, po­li­ti­ke, iko­no­gra­fi­je, pro­duk­cij­ske teh­ni­ke, teh­no­lo­gi­je, mar­ke­tin­ga i mu­zič­ke struk­tu­re.

Auto­ri ovom knji­gom uvo­de ključ­ne ter­mi­ne i kon­cep­te u stu­di­je po­pu­lar­ne mu­zi­ke, da­ju­ći pre­po­ru­ku za da­lje pro­u­ča­va­nje li­te­rar­nih i audio tek­sto­va na kra­ju sva­kog po­gla­vlja. Knji­ga je opre­mlje­na reč­ni­kom ključ­nih te­o­rij­skih ter­mi­na.

 

UVOD

1. SOUL: OD GOSPELA DO GRUVA

2. FANK: OVDE POČINJE BREJKBIT

3. PSIHODELIJA: U MOM UNUTRAŠNJEM OKU

4. PROGRESIVNI ROK: RASKID SA NASLEĐEM BLUZA

5. PANK ROK: IZVEŠTAČENOST ILI AUTENTIČNOST

6. REGE: ESTETSKA LOGIKA KULTURE DIJASPORE

7. SINTPOP: KA DIGITALNOJ ERI

8. HEVI METAL: BUKA ZA DEČAKE?

9. REP: REČ, RITAM I RIMA

10. INDI POLITIKA PRODUKCIJE I DISTRIBUCIJE

11. DŽANGL: OSVETA BREJKBITA

Glosar

Bibliogradija

Indeks

Ron Moj:

Pre­da­va­č na Uni­ver­zi­te­tu Džon Murs u Li­ver­pu­lu. Po­sled­njih de­set go­di­na po­sve­tio se, zajedno sa Stjuartom Bortvikom, odr­ža­va­nju broj­nih stu­dent­skih kur­se­va, a radi i na aka­dem­skom pro­gra­mu iz obla­sti stu­di­ja po­pu­lar­ne mu­zi­ke.

Stjuart Bortvik:

Pre­da­va­č na Uni­ver­zi­te­tu Džon Murs u Li­ver­pu­lu. Po­sled­njih de­set go­di­na zajedno sa Ronom Mojom, po­sve­ćen odr­ža­va­nju broj­nih stu­dent­skih kur­se­va, a ra­di i na aka­dem­skom pro­gra­mu iz obla­sti stu­di­ja po­pu­lar­ne mu­zi­ke.

Godina izdanja: 2010
ISBN: 978-86-7102-374-0
Težina knjige: 493.00
Dimenzije knjige: 14,5 x 21
Broj strana: 319
Povez: Tvrdi povez sa omotnicom
Pismo: latinica
Likovni urednik: Dragana Atanasović
Likovno rešenje korica: Svetlana Volic

Aleksandra Čabraja:

Vesna Mikić:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske