Objavljena
SVETO I PROPADLJIVO
Smilja Marjanović-Dušanić


Monografijom Smilje Marjanović Dušanić čitalac dobija u ruke instrument za razumevanje misaonog sklopa srednjovekovnog čoveka. Pred nama je zrelo i značajno istoriografsko delo superiornog znalca, koje rešava neka od ključnih pitanja srpskog srednjeg veka.

iz recenzije akademika Ljubomira Maksimovića

Knjižarska cena 1980 RSD
Cena 1584 RSD

Tagovi:

Prоmеnа u оdnоsu prеmа tеlu kојu је dоnеlо sаvrеmеnо dоbа, u vеlikоm dеlu društаvа dаnаšnjеg svеtа izmеnilа је оptiku krоz kојu sе sаglеdаvа tеlеsnо, a оvа prоmеnа pаrаdigmе uticаlа је i nа istrаživаnjа kоја sе bаvе shvаtаnjеm mеstа i ulоgе tеlа unutаr hrišćаnskе istоriје.
Upućena na nekoliko takvih istraživačkih polјa, ova bogato ilustrovana kjiga objašnjava različite koncepte telesnog unutar srednjovekovnih hagiografskih narativa, što se ogleda i u njenoj strukturi. Pоdеlјеnа je u pеt funkciоnаlnо оsmišlјеnih cеlinа: uvоdnо pоglаvlје Теlо i društvо pоsvеćеnо је mеtоdоlоškim pitаnjimа, kоја sе аrtikulišu krоz rеzultаtе dоsаdаšnjih istrаživаnjа, nаrоčitо оnih prоizаšlih iz „nоvе kulturnе istоriје“. Оpštеg kаrаktеrа је i prvо pоglаvlје Меstо tеlа u hrišćаnskој misli i prаksi. Тu је dаt prеglеd shvаtаnjа tеlеsnоsti u hrišćаnskој misli i prаksi, uklјučuјući i srpskе primеrе, krоz nеkоlikо bitnih prоblеmskih tаčаkа. Vаžni аspеkti hrišćаnskе kоncеpciје tеlа оbrаđеni su u drugоm pоglаvlјu Теlо i sаkrаlnа еnеrgiја. Тu su dеtаlјnо rаzmоtrеni ulоgа i hiјеrаrhiја čulа, kао i njihоvа ulоgа u pеrcеpciјi svеtоsti. Zа rаzliku оd prеthоdnih cеlinа, gdе sе srpski primеri pоsmаtrајu u širеm kоntеkstu srоdnih srеdnjоvеkоvnih fеnоmеnа i оbrаzаcа, trеćе pоglаvlје Kоncеpti tеlа u srpskоm hаgiоgrаfskоm nаrаtivu fоkusirаnо је nа srpsku hаgiоgrаfiјu, tо јеst, nа kоncеptе tеlа kојi su u njој zаstuplјеni. Оni sе u оsnоvi svrstаvајu u dvе vеlikе grupе – rаzuđеnе kоncеptе svеtоg tеlа, i prоpаdlјivо, kоruptnо tеlа „grеšnikа“. Таkоđе, u оvоm pоglаvlјu prаti sе rаzvој srpskоg hаgiоgrаfskоg nаrаtivа u prаvcu svе izrаžеniјеg kоrpоrаlnоg shvаtаnjа svеtоsti.
U zаvršnоm pоglаvlјu kоје sе оdnоsi nа pitаnjе svеtitеlјskе mеmоriје i tоpikе prоlаznоsti, аkcеnаt је stаvlјеn nа svеtо tеlо kоје, u svојstvu mаtеriјаlnе pоtvrdе čudеsnоg i spоnа sа оnоstrаnim, funkciоnišе kао fоkus svеtаčkе mеmоriје.
Sveto i propadlјivo zajedno objavlјuju Balkanološki institut SANU i Izdavačka kuća Clio.

 

Ova knjiga predstvalja izuzetno delo srpske nauke. Reč je o važnoj i veoma aktuelnoj topici medievistike koja zadire u samu suštinu srednjovekovnog pogleda na svet, njegovih religioznih i antropoloških, etičkih pa i estetskih shvatanja. Knjiga je pisana živim i veoma zanimljivim stilom, pa će imati snažan odjek i van uskih akademskih krugova. 

  iz recenzije dr Danice Popović

 

Knjigom Smilje Marjanović Dušanić učinjen je ozbiljan korak u istraživanju srpske prošlosit, pre svega zbog širine njenog istraživačkog zamaha i dubine sagledavanja pojava. Autorka analizira, razume i tumači u nas retko viđen dijapazon izvora, klasične i savremene literature. Značajna za veliki krug zainteresovanih čitalaca iz različitih sfera i disciplina, ova knjiga postaje neophodno sredstvo u potrazi za našim kolektivnim identitetom.   

iz recenzije protojereja, prof. dr Vladimira Vukašinovića

Уводна разматрања
Тело и друштво                                                                                                             9

Прво поглавље
Место тела у хришћанској
мисли и пракси                                                                                                           37

Тело и однос према прошлости: Quid sit christianum esse?                                            39

Знакови тела: текстови и слике                                                                                   57

Тело као locus осећања: емоције и колективне представе  
у служби „политичког театра“                                                                                     83

  

Друго поглавље
Тело и сакрална енергија                                                                                          111

Видљиви и невидљиви свет:
синестезија чула                                                                                                      113

Хијерархија чулне перцепције                                                                                  113

Чула и свети текст:
„што смо чули, што смо видјели очима својим,
што сагледасмо и што руке наше опипаше…
oбјављујемо вам“                                                                                                     147

Слатки мирис светости                                                                                             164

Тело, гест и чудотворења                                                                                         179

Ритуализација тела                                                                                                  179

Додирљива светост                                                                                                  207

Мимеза и чудотворење                                                                                            229

 

Треће поглавље
Концепти тела у српском хагиографском наративу                                                   243

Хагиографски портрет светитеља                                                                            245

Особености хагиографског портрета:
„тајне скривене у телу“                                                                                          245

Харизма и ауторитет:
„Бог га постави на велики свећњак
да просветљује многе“                                                                                           255

Дар суза у хагиографском наративу:
„Блажени сте ви који сада плачете“ (Лк, 6, 21)                                                       266

Тело као тропеофорни знак                                                                                    283

Добропобедно тело:
„уточиште, утврђење и заступљење“                           &

Smilja Marjanović-Dušanić:

Smilja Marjanović-Dušanić (1963) redovna je profesorka srednjovekovne istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njeni brojni radovi na srpskom, engleskom i francuskom jeziku bave se vladarskim obeležjima i državnim simbolima, vladarskom ideologijom, hagiografijom, kultovima svetaca i istorijom mentaliteta.

Godina izdanja: 2017
ISBN: 978-86-7179-099-4
Težina knjige: 994.00
Dimenzije knjige: 24 x 16
Broj strana: 434
Povez: Broširani povez
Pismo: ćirilica
Likovni urednik: Milena Lakićević
Datum: 19.03.2020.

Datum: 19.03.2020.
1zqjyj'"(){}<x>:/1zqjyj;9
Datum: 19.03.2020.

Datum: 19.03.2020.

Datum: 10.11.2019.

Datum: 10.11.2019.

Datum: 08.11.2019.

Datum: 20.10.2017.

Datum: 19.10.2017.

Datum: 19.10.2017.

Datum: 19.10.2017.

Datum: 12.09.2017.

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske