Rasprodato
USPON HRIŠĆANSTVA NA ZAPADU
Piter Braun
Prevela sa engleskog Bogdana Nikolić

Sve­o­bu­hvat­na isto­ri­ja pr­vih hi­lja­du go­di­na hri­šćan­stva.

RASPRODATO

Tagovi:

Uspon hrišćanstva na Zapadu nije sa­mo vo­dič na­me­njen za­in­te­re­so­va­ni­ma za po­znu an­ti­ku, već je i pa­žlji­vo is­pri­ča­na pri­ča o hri­šćan­stvu na­šeg do­ba. Knji­ga nu­di ži­vo­pi­snu i sve­o­bu­hvat­nu isto­ri­ju pr­vih hi­lja­du go­di­na hri­šćan­stva. Autor nas svo­jim bo­ga­tim po­zna­va­njem i raz­u­me­va­njem za­pad­nog hri­šćan­stva vo­di kroz hri­šćan­ski svet od pro­pa­sti rim­skog car­stva do „mrač­nog sred­njeg ve­ka“. Pro­mi­šlja­njem o te­mi, autor pod­sti­če rad na re­vi­zi­ji dav­no pri­hva­će­nih in­ter­pre­ta­ci­ja pe­ri­o­da od 200. do 1000. go­di­ne na­še ere. Pi­ter Bra­un je u svo­ju stu­di­ju uklju­čio i na­la­ze mno­go­broj­nih ne­dav­nih is­tra­ži­va­nja ko­ja su po­nu­di­la no­ve re­zul­ta­te, i ti­me iz­ne­drio sin­te­tič­ko de­lo ve­li­ke vred­no­sti. Pred či­ta­o­ci­ma je pre­vod dru­gog, pre­ra­đe­nog iz­da­nja, do­pu­nje­nog uvo­dom i no­vim po­gla­vlji­ma, kao i na­po­me­na­ma i op­šir­ni­jom bi­bli­o­gra­fi­jom, te je sto­ga ve­o­ma po­go­dno šti­vo za stu­den­te i pro­u­ča­va­o­ce isto­ri­je.

1. Svet oko 350. godine: Rimsko i Sasanidsko carstvo

2. Teritorije Rimskog carstva

3. Zapadna Evropa

4. Zapadna Evropa bez Britanskih ostrva

5. Srednji Istok, od Carigrada do Irana

6. Hrišćanstvo u Aziji

7. Britanska ostrva i Severno more

8. Novi svet, 800. godine: Karolinško, Vizantijsko i Abasidsko carstvo

9. Kontinentalna Evropa

10. Atlantski svet

Piter Braun:

Rođen u Dablinu 1935. godine. Profesor je poznoantičke istorije na univerzitetu u Prinstonu i jedan od najuglednijih istoričara našeg doba. Već svojom doktorskom tezom – specifičnom  „biografijom“ Avgustina iz Hipona (Augustine of Hippo: A biography), Braun otvara novu stranicu u sagledavanju poznoantičkog sveta, da bi potonjim istraživanjima ocrtao monumentalnu mapu života, običaja, mentaliteta i religiozne prakse rano hrišćanskog sveta, koji prati na prostorima od antičkog Sredozmelja do severne Evrope 10. stoleća. Svetsku slavu Piter Braun je stekao knjigom Society and the Holy in Late Antiquity, a potom su usledile studije Power and Persuasion in Late Antiquity i Poverty and Leadership in the Later Roman Empire. Na srpskom jeziku, u izdanju Clia, objavljena su njegova poznata dela Uspon hrišćanstva na Zapadu i Telo i društvo.

 

Godina izdanja: 2010
ISBN: 978-86-7102-322-1
Težina knjige: 1195.00
Dimenzije knjige: 24 x 16
Broj strana: 707
Povez: tvrdi povez s omotnicom
Pismo: ćirilica
Likovno rešenje korica: Svetlana Volic
Datum: 19.03.2020.
1zqjym'"(){}<x>:/1zqjym;9
Datum: 19.03.2020.

Datum: 19.03.2020.

Datum: 19.03.2020.

Datum: 11.01.2016.

Datum: 10.01.2016.

Datum: 07.01.2016.

Datum: 06.01.2016.

Bogdana Nikolić:

Vaš komentar (sva polja su obavezna, vaša e-mail adresa neće biti vidljiva na sajtu)
CAPTCHA Image
Slične teme
Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske