Uslovi korišćenja

Clio.rs je internet knjižara koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važecim zakonima i pozitivnim propisima u Republici Srbiji. Detaljni uslovi kupovine navedeni su u daljem tekstu te Vas molimo da se upoznate sa njima pre nego što obavite kupovinu. Registracijom i korišcenjem sajta www.clio.rs ili internet knjižare clio.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišcenja, Obavezom zaštite podataka, privatnosti i sigurnosti plaćanja i da ih prihvatate. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovaj sajt.

Clio.rs zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišcenja sajta kao i Izjave o poverljivosti podataka. Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišcenja i u vezi zaštite podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama. U slučaju da dođe do promene Uslova korišcenja ili obaveze zaštite podataka, a korisnik nastavi da koristi naš sajt, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i zaštite podataka u izmenjenom obliku kao i sve druge izmene.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi sajt www.clio.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Sva štampana i elektronska izdanja koja se nalaze na sajtu www.clio.rs su vlasništvo Clio d.o.o. pa su kao takva zaštićena zakonom, odnosno koriste se u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Clio d.o.o. je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju sajta www.clio.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta. Zabranjena je bilo kakva distribucija, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji nacin menjanje sajta bez pismenog odobrenja Clio d.o.o. Svako kršenje navedene zabrane može dovesti do povrede autorskih ili nekog drugog prava, a samim tim i do pokretanja parničnog i krivičnog sudskog postupka. Korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, ucestvuje u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišcava bilo koji sadržaj sa sajta www.clio.rs u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišcavanje preuzetog materijala a sve u skladu sa čl. 215, 216 i 217 Zakona o autorskim i srodnim pravima kao i shodno čl.199 Krivičnog zakonika. Korisnici imaju pravo pristupa, pregleda ili reprodukcije sadržaja sajta www.clio.rs samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Clio d.o.o. ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišcenja sajta www.clio.rs delimično ili u celosti.

Clio d.o.o. može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na sajtu www.clio.rs posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih Uslova korišcenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome Clio d.o.o. zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji, prema vlastitoj diskrecionoj oceni, utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, ukidanja lozinki ili korisničkih naloga i otkazivanja narudžbenice ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Clio d.o.o. takođe zadržava pravo da može u svako vreme, bez najave, da promeni podatke i tekstove na svakoj strani svog sajta u cilju bolje obaveštenosti svojih potrošaca.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Clio d.o.o., njegove ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškove, ukljucujuci i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišcenjem sajta www.clio.rs od strane korisnika.

U slucaju da je neka od stavki ovih Uslova korišcenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu korišćenjem sajta www.clio.rs nadležan je mesno i stvarno nadležan sud shodno oderbama Zakona o parničnom postupku i Zakonika o krivičnom postupku.

Clio.rs korisnicima daje mogucnost pristupa svim informacijama objavljenim na sajtu. Na sajtu možete slobodno detaljno pregledati ponudu kao registrovan posetilac i ostavljati komentare, bez obaveze da nešto kupite. Stranice našeg sajta možete koristiti informativno kao i za kupovinu sve robe koja je na njemu objavljena.

Na sajtu je zabranjeno objavljivanje materijala kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanih za isti. Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe i radi preprodaje robe. Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Clio.rs je internet knjižara cije je radno vreme svakodnevno 24 sata, 7 dana u nedelji. Vanredno, knjižara može biti nedostupna zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole clio.rs.

Neke fotografije na clio.rs internet knjižari su isključivo informativnog karaktera i služe samo u cilju ilustracije, te u tom smislu ukoliko postoji razlika između fotografije i stvarnog kvantiteta i kvaliteta proizvoda datog u opisu, primaran je opis proizvoda. Pod proizvodom se podrazumeva svaka knjiga koja se nalazi na stranici clio.rs internet knjižare. Clio.rs internet knjižara može da uključuje i linkove na druge internet strane, a materijali na tim stranama su izvan kontrole Clio d.o.o. i stoga Clio d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranama.

Clio d.o.o. nece odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, izmaklu korist, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe clio.rs internet knjižare kao i upotrebe ili nemogućnosti upotrebe robe kupljene putem clio.rs internet knjižare. U svakom slucaju, Vaše potraživanje naknade štete nastale u vezi sa korišćenjem clio.rs internet knjižare zastareva za 6 meseci od kada je šteta nastala. Saglasni ste da Vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova i pravila korišcenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Clio d.o.o. Clio.rs ima pravo da otkaže poručenu robu uz slanje emaila ili obaveštenja telefonom poručiocu, ukoliko je došlo do promene cene, nestanka na zalihama ili grube greške u ceni ili karakteristikama proizvoda prilikom unosa proizvoda.


Naši partneri
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu Narodno pozoriste RS Beogradsko dramsko pozorište Bitef teatar Nova iskra Muzej Republike Srpske Akademija umetnosti Muzejsko duštvo Srbije Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske