×

FAMA - Istorija glasina

Hans-Joahim Nojbauer

Prevela sa nemačkog Ljubinka Milenković

Nije glasina ono što svi pričaju, već ono za šta se ka­že da svi pri­ča­ju.

Gla­si­ne su uvek bi­le deo sva­ko­dnev­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, stva­ra­le su pa­ni­ku i po­gro­me i uti­ca­le na na­še po­i­ma­nje isti­ne, a ti­me i na na­še po­na­ša­nje. Knji­ga Fa­ma Han­sa Jo­a­hi­ma Noj­ba­u­e­ra isto­rij­ski je pre­gled gla­si­na, ko­ji ob­u­hva­ta ši­ro­ki ras­pon od „bo­žan­skog gla­sa“, ko­ji je 375. go­di­ne pre Hri­sta uči­nio atin­skog po­li­ti­ča­ra Ti­mar­ha žr­tvom sek­su­al­nog skan­da­la, pa sve do gla­si­na u ve­zi sa afe­rom ko­ju je ame­rič­ki pred­sed­nik imao s Mo­ni­kom Le­vin­ski.

Autor is­ti­če da onaj ko ho­će da tu­ma­či gla­si­ne mo­ra da po­zna­je nji­hov isto­rij­ski kon­tekst. Ne­mo­gu­će je raz­u­me­ti ih ako se ig­no­ri­še či­nje­ni­ca da su one uglav­nom ne­vi­dlji­va li­te­ra­tu­ra ko­ja ne­pre­sta­no me­nja svoj ob­lik. Fa­ma go­vo­ri o sli­ka­ma ko­je su raz­li­či­te epo­he i kul­tu­re stvo­ri­le o ovom fe­no­me­nu, o na­či­ni­ma na ko­je ih je dru­štvo za­u­sta­vlja­lo, su­zbi­ja­lo, is­tra­ži­va­lo ili stva­ra­lo. Ono što svi pri­ča­ju još uvek ni­je gla­si­na, već je gla­si­na ono za šta se ka­že da svi pri­ča­ju. Gla­si­ne su ci­ta­ti ili va­ri­ja­ci­je ci­ta­ta, s tim što osta­je neo­d­re­đe­no ko­ga ci­ti­ra­ju.

Hans-Joahim Nojbauer

Pre­da­vao je od 1990. do 1995. go­di­ne Kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost na Uni­ver­zi­te­tu u Ber­li­nu. Da­nas se ba­vi pi­sa­njem, no­vi­nar­stvom i dra­ma­tur­gi­jom. Za svo­ju pr­vu knji­gu, Ju­den­fi­gu­ren- Dra­ma und The­a­ter im fru­hen 19. ja­hr­hun­dert, do­bio je na­gra­du Jo­a­him-Ti­bur­ti­us.

Studija Fama pisca, novinara i dramaturga Hans-Joahima Nojbauera bavi se glasinama kao neizostavnim delom svakodnevne komunikacuje. Autor smatra da je pojmovno određivanje glasina teško i problematično. Prvo, glasine nisu nužno netačne; one opšte uzevši nisu definisane logikom iskaza, iako se naravno na osnovu toga mogu podeliti na „istinite" i „lažne". Takođe, one nisu prosto ogovaranje naveliko. Ogovaranje može da se opiše po formi i sadržini, zasniva se na posebno izbalansiranoj, ponekad prividnoj blizini onoga ko ogovara i predmeta ogovaranja, koji u principu mogu da menjaju uloge. Ono je „društveni oblik diskretne indiskrecije". Ogovaranje pritom može da poprimi oblik glasine. Isto važi i za svesno intrigantnu verziju ogovaranja među zaposlenima. Glasine, isto tako, nisu ni laži. Doduše, njima se može komandovati

Godina izdanja : 2010.

Broj strana : 282

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 426 g

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje