×

ISTORIJA JUGOSLAVIJE U 20. VEKU

Mari-Žanin Čalić

Preveli sa nemačkog Ranka Gašić,Vladimir Babić

Nijedna evropska zemlja nije bila toliko živopisna, raznolika i komplikovana kao što je to bila Jugoslavija. Zbog svoje turbulentne istorije, ona važi za ovaploćenje balkanske konfuzije i međusobne sukobljenosti, za simbol zaostalog, varvarskog, odbojnog, drugačijeg na našem tobož tako civilizovanom kontinentu. Mari Žanin Čalić

Sledeći svoj profil stručnjaka za društvenu istoriju (srpskim čitaocima poznat po brižljivo urađenoj Socijalnoj istoriji Srbije 1815-1941, Clio, 2004), kao i poznate tradicije nemačke istoriografije u ovom domenu, Mari-Žanin Čalić istoriju Jugoslavije prvenstveno posmatra u širokom luku društvenih promena 19. i 20. stoleća. Svoju analizu zasniva na ispitivanju četiri strukturalne pojave dugog trajanja: nacionalnog pitanja, socio-ekonomske nerazvijenosti, regionalnih razlika i položaja Jugoslavije naspram velikih sila.

Pisana odmereno i skrojena s podjednakom pažnjom za krupne društvene tokove i posebnosti koje ova tema nalaže, Istorija Jugoslavije u 20. veku izbegava i kritikuje zamke orijentalističkih čitanja istorije Balkana, polemišući sa stavovima o navodnoj antimodernosti balkanskih naroda. Ona takođe čini mudar otklon od determinističkih objašnjenja i povlačenja dalekosežnih vertikala, neretko prisutnih u istoriografiji o modernoj Srbiji i Jugoslaviji. Ništa nije bilo nepovratno, ništa neizbežno, zaključuje autorka. To je ujedno i otvoren poziv za nova čitanja i dijalog srpske sa drugim evropskim istoriografijama.Mari-Žanin Čalić

Nemačka istoričarkastudirala je noviju istoriju, istoriju istočne i jugoistočne Evrope, komunikologiju i slavistiku na univerzitetima u Minhenu i Berlinu. Tokom prethodne decenije bavila se naučnim radom i savetničkim poslovima u vladi Savezne Republike Nemačke i Bundestagu. Bila je angažovana u Briselu kao politički savetnik specijalnog koordinatora Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope.


PRVI DEO-Južnoslovenski pokret i osnivanje države (od 1878. do 1918)
 
1. Južnoslovenske zemlje oko 1900. godine:Po?etak novog stole?a
2. Nacionalna pitanja (od 1875. do 1903)
3. Radikalizacija (od 1903. do 1912)
4. Tri balkanska rata (od 1912/13. do 1914/1918)
 
DRUGI DEO-Prva Jugoslavija (od 1918. do 1941)
 
5. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (od 1918. do 1929)
6. Dvadesete godine: Tradicija i promene
7. Kraljevina Jugoslavija (od 1929. do 1941)
 
TRE?I DEO-Drugi svetski rat (od 1941. do 1945)
 
8. Okupacija, kolaboracija i otpor
9. ?etrdesete godine: Totalni rat
 
?ETVRTI DEO-Socijalisti?ka Jugoslavija (od 1945. do 1980)
10. Konsolidacija komunisti?ke vladavine (od 1943. do 1948)
11. Titov socijalizam (od 1948. do 1964)
12. Šezdesete godine: Prelazak u industrijsko društvo
13. Reforme i rivalstva (od 1964. do 1968)
14. Novi nacionalizam (od 1967. do 1971)
15. Posle „buma“ (od 1971. do 1980)
PETI DEO-Posle Tita (od 1980. do 1991)

16. Kriza socijalisti?ke moderne (od 1980. do 1989)
17. Osamdesete godine: Anomija
18. Dezintegracija i raspad države (od 1989. do 1991)

ŠESTI DEO-Propadanje (od 1980. do danas)

19. Rat za nasle?e (od 1991. do 1995)
20. Ono što je od Jugoslavije ostalo

Završno razmatranje
Dodatak (skra?enice, hronologija, stranke, politi?ke organizacije i savezi, napomene, tabele, karte...)

Godina izdanja : 2013.

Broj strana : 490

Pismo : ćirilica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 24 x 16

Težina : 907 g

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje