×

ALATKE ISTRAŽIVAČA - Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama

Dragan Popadić, Iris Žeželj, Zoran Pavlović

  Knjiga donosi sistematičan pregled savremenih metoda i tehnika kojima se služe istraživači u društvenim naukama. Veoma vešto su autori integrisali veliki broj dostupnih znanja o pojedininim metodama i tehnikama.       

U vreme u kojem smo suočeni kako sa zabrinjavajućim porastom antiintelektualizma, tako i nekritičke mistifikacije naučnih istraživanja, ova knjiga podržava istraživače u uverenju da je istraživanje više od korektne primene pojedinih metoda i tehnika, a čitaoce u aktivnoj primeni nalaza istraživanja u društvenim naukama. Knjiga donosi sistematičan pregled savremenih metoda i tehnika kojima se služe istraživači u društvenim naukama. Autori su veoma vešto integrisali veliki broj dostupnih znanja o pojedininim metodama i tehnikama. Kompleksnu i apstraktnu materiju objasnili su na razumljiv i ilustrativan način, omogućivši čitaocima da steknu praktična znanja, ali i dublje razumevanje svake pojedine metode i tehnike. Istraživači ovom knjigom dobijaju važan priručnik u planiranju, pripremi i realizaciji svojih istraživanja, a korisnici nalaza istraživanja u društvenim naukama podršku u razumevanju i primeni nalaza, koji su nastali kao rezultat primene određenih metoda i tehnika.

Zato će ova knjiga – koja metode opisuje kao alate za razmišljanje o problemima, i za njihovo istraživanje – i sama postati alat onima koji tek ulaze u tu oblast, ili bi želeli da provere svoje razumevanje pojedinih pristupa i metoda.

Dragan Popadić

Socijalni psiholog, redovni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Preko 40 godina bavi se istraživanjima različitih oblika socijalne interakcije i socijalne kognicije. Autor je i koautor većeg broja monografija i naučnih članaka iz tih oblasti.

 

Iris Žeželj

Docentkinja na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Glavna oblast njenog naučnog interesovanja je socijalna kognicija, pre svega pristrasnost u pamćenju, formiranje i održavanje slike o sebi i percepcija grupa. U istraživanjima se koristi različitim pristupima: od laboratorijskih eksperimenata do kros-kulturnih upitničkih studija. Objavila je samostalno i u koautorstvu niz naučnih članaka i poglavlja u knjigama iz tih oblasti.

 

Zoran Pavlović

Socijalni psiholog, docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjima vrednosnih orijentacija, političke socijalizacije i političke kulture. Učestvovao je u planiranju i realizaciji većeg broja kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja vrednosti, političkog ponašanja i izborne motivacije, kao i vršnjačkog nasilja kod mladih u Srbiji. Autor je i koautor devet monografija, kao i većeg broja radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

PREDGOVOR
1. ŠTA JE NAU?NI METOD?
Karakteristike nau?nog metoda
Vrste metoda
Metod kao logika nau?nog istraživanja
Istraživanje – od koncepata do podataka
Šta su koncepti?
Šta su podaci?
Kvantitativni i kvalitativni podaci
Šta su varijable?
Odnos me?u varijablama
Klasifikovanje varijabli
Operacionalne definicije varijabli
2. VRSTE ISTRAŽIVANJA
Kvantitativna i kvalitativna istraživanja
Kvantitativna i kvalitativna obrada i analiza
Kvantitativne i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka
Kvantitativna i kvalitativna paradigma
Istraživanja prema ciljevima (istraživa?kim pitanjima)
Deskriptivna istraživanja
Korelaciona istraživanja
Eksplanatorna istraživanja
Evaluativna istraživanja
Šta je uzro?no objašnjenje?
Kako utvrditi šta je uzrok?
Istraživanja prema dizajnu:
Eksperimentalna i neeksperimentalna istraživanja
Neeksperimentalni dizajn
Eksperimentalni dizajn
Kvazieksperimentalni dizajn
Istraživanja na primarnim, sekundarnim i tercijarnim podacima
Vremenska dimenzija: jednokratna i višekratna istraživanja
Jednokratna istraživanja
Longitudinalna istraživanja
Vrste longitudinalnih istraživanja
Prednosti i teško?e pri sprovo?enju longitudinalnih istraživanja
Eksploratorna i konfirmatorna istraživanja
Bazi?na i primenjena istraživanja
3. ISTRAŽIVANJE KAO OBLIK DRUŠTVENE PRAKSE
Eti?ka razmatranja
Uloge u istraživa?kom procesu
Istraživanje kao proces komunikacije
4. ISTRAŽIVANJE KAO PROCES REŠAVANJA PROBLEMA
Faze istraživa?kog procesa
a. Okvirno odre?enje problema
b. Pripremna faza
c. Projektovanje istraživanja
Struktura projekta
a. Izrada instrumenta
b. Probno istraživanje
c. Izvo?enje istraživanja
d. Obrada i analiza podataka
e. Pisanje izveštaja o istraživanju
5. UZORKOVANJE
Vrste uzoraka
a. Slu?ajni uzorci
b. Neslu?ajni uzorci
Greške vezane za uzorkovanje
Slu?ajni ili neslu?ajni uzorak?
Koliki uzorak?
6. EKSPERIMENT
Tipovi eksperimentalnog dizajna
Izbor ispitanika za eksperimentalno istraživanje
Tipovi eksperimentalne manipulacije
Mogu?nost generalizacije
Validnost rezultata
Laboratorijski eksperiment
Kvazieksperiment
Pregled tipi?nih istraživa?kih dilema pri dizajniranju eksperimenata
Eksperimentalna istraživanja – završni komentar
7. ANKETNO ISTRAŽIVANJE
Kada i zašto anketna istraživanja
Vrste anketnih istraživanja
Konstrukcija upitnika
Koraci u izradi upitnika
Raš?lanjivanje problema
Izbor indikatora
Oblikovanje upitnika
Tehni?ka obrada
Provera upitnika
Realizacija istraživanja i prikupljanje podataka
Uzorkovanje
Trening intervjuera
Prikupljanje podataka
Unos, kontrola i obrada podataka
Anketna istraživanja – završni komentar
8. SKALIRANJE ISPITANIKA, SKALE STAVOVA
Diskusija o konceptu i zna?aju stavova
Terstonova diferencijalna skala
Likertova sumaciona skala
Gutmanova kumulativna skala
Bogardusova skala socijalne distance kao primer kumulativne skale
Ozgudova skala semanti?kog diferencijala
Završni komentar o merenju stavova
9. SKALIRANJE STIMULUSA
Pore?enje parova
Rangovanje stimulusa
Višedimenzionalno skaliranje
Skaliranje stimulusa – završni komentar
10. INDIREKTNE TEHNIKE MERENJA STAVOVA
Kognitivni indikatori kao indirektne mere stavova
Projektivne tehnike kao mera kognitivne i
afektivne komponente stava
Afektivni (fiziološki) indikatori kao indirektne mere stavova
Bihejvioralni indikatori kao indirektne mere stavova
Završni komentar o indirektnim tehnikama za merenje stavova
11. POSMATRANJE
Kada i zašto posmatranje
Vrste posmatranja
Vrste posmatranja s obzirom na odnos prema posmatranoj pojavi
Vrste posmatranja s obzirom na odnos stepen strukturiranosti
Kodiranje ponašanja
Treniranje posmatra?a
Posmatranje – završni komentar
12. ANALIZA SADRŽAJA
Kakav sadržaj se analizira u analizi sadržaja
Vrste analize sadržaja
Kada i zašto analiza sadržaja
Osnovni koraci u analizi sadržaja
?ega se mogu ticati zaklju?ci analize sadržaja
Analiza sadržaja – završni komentar
13. ISPITIVANJE GRUPNIH ODNOSA
Dijadni indeksi
Sociometrija
Tipologija socijalnog statusa
Popularnost kao kriterijum izbora
Završni komentar
Analiza socijalnih mreža
14. ISTRAŽIVANJA PUTEM INTERNETA
Kada i zašto istraživanja putem interneta
Osnovni elementi istraživanja putem interneta
Metodološka pitanja istraživanja putem interneta
Eti?ka pitanja istraživanja putem interneta
Internet istraživanja – završni komentar
15. METODE U KVALITATIVNIM ISTRAŽIVANJIMA
Šta su kvalitativna istraživanja
Metodologija kvalitativnih istraživanja
Vrste kvalitativnih metoda
Kvalitativna istraživanja – završni komentar
REFERENCE
AUTORSKI INDEKS
INDEKS POJMOVA
 

Godina izdanja : 2018.

Broj strana : 630

Pismo : Latinica

Povez : Broširani

Format : 16 x 22

Težina : 1050 g

ISBN : 9788671026055

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje