×

MOZAK I UNUTRAŠNJI SVET

Mark Solms, Oliver Turnbul

Prevela sa engleskog Slobodan Nikolić

  Ova knjiga je fantastičan, odlučan, temeljan i taktičan napor da se na novi način priđe najstarijem pitanju od svih – tajanstvenom odnosu tela i uma.

U pokušaju da smeste psihijatrijsko znanje i obuku budućih psihijatara direktnije u kontekst savremene biologije, autori skiciraju početke novog intelektualnog okvira za psihijatriju koji polazi iz tekućih bioloških znanja o odnosu uma prema mozgu.

Najznačajnije otkriće Marka Solmsa je otkriće mehanizama sanjanja u prednjem mozgu. Mnogi naučnici su se bavili istraživanjem sanjanja i pre dr Solmsa, ali je on prvi koji je otkrio nešto što je promicalo njegovim prethodnicima. Pre predstavljanja ovog otkrića, on vodi čitaoca na zanimljivo putovanje kroz neurofiziologiju i neuroanatomiju i dalje, kroz svesne i nesvesne procese, kroz tajanstvene puteve pamćenja, kroz egzistencijalno važne sisteme emocija, kroz jezik i njegovu upotrebu u psihoterapiji, sve do genetike i polnih razlika. Ipak, centralno mesto pripada snovima. Autor daje poseban prostor temeljnom neuropsihološkom ispitivanju najzagonetnijeg od svih psihičkih fenomena.

Mark Solms

je neuropsiholog i psihoanalitičar. Težište njegovog neuropsihološkog rada je na moždanim mehanizmima sanjanja. Njegova otkrića su sabrana u knjizi The Neuropsychology of Dreams (1997) i u članku na tu temu, koji je objavljen u časopisu Behavioral & Brain Sciences (2000). Svoja dva interesovanja Solms spaja tako što razvija istraživačke metode sa ciljem da psihoanalitičke teorije i koncepte učini pristupačnim za neuronaučna istraživanja. Najveći deo njegovog dosadašnjeg rada u tom pravcu je opisan u knjizi koju je objavio sa svojom suprugom i koleginicom, Karen Kaplan Solms, Clinical Studies in Neuro-Psychoanalysis (2000). On je i ko-urednik interdisciplinarnog časopisa za psihoanalizu i neuronauke, Neuro – Psychoanalyis.

Oliver Turnbul

je neuropsiholog, školovan na Kembridžu. Veoma je zastupljen u neuronaučnim časopisima, pre svega u radovima koji se bave temama vizuospacijalnih poremećaja, lateralnosti i neuropsiholoških poremećaja koji obuhvataju pogrešna uverenja kao što je anozognozija i konfabulacija. Trenutno je stariji predavač u Centru za kognitivnu neuronauku, Univerziteta u Velsu, u Bangoru. On je i sekretar Međunarodnog neuro – psihoanalitičkog društva i urednik zadužen za pregled istraživanja u interdisciplinarnom časopisu Neuro – Psychoanalyis.

Oliver Saks  Predgovor
Uvod
1.Upoznavanje s osnovnim pojmovima
Dva pristupa u nauci o umu
Pomirenje dva pristupa
Elementarna anatomija i fiziologija mozga
Unutrašnji i spoljašnji svetovi
Ukratko o dva izvora informacija
Osnove neurofiziologije
Osnove neurohemije i psihofarmakologije
Metodološki komentar
2. Um i mozak – kako su povezani
„Lak“ i „težak“ problem
Materijalizam i idealizam
Monizam i dualizam
Redukcionizam, interakcionizam i druge ?udne stvari
Pojavnost
Granice znanja
Dualni monizam
Zašto mozak?
Klini?ko-anatomski metod i „uska lokalizacija“
Protivljenje lokalizacionizmu
Neke zanimljive veze s psihoanalizom
Šta su funkcionalni sistemi?
Funkcionalni sistemi i laki problem
Duh u mašini: vešta?ka inteligencija
Tjuringov test
Da li inteligencija ?ini mozak?         
Um i svest
Postoji li ?ove?uljak koji živi u vašoj glavi?
Problem spajanja
Od kakve je koristi svest?
Dakle, šta je to „um“?
Ponovno razmatranje nekih metodoloških problema
3. Svest i nesvesno
Tiha revolucija           
Slepo vi?enje
Implicitno pam?enje
Istraživanja podeljenog mozga
Koliki deo mentalnog života je svestan?
Korteks: sadržaji (ili kanali) svesti
Moždano stablo: nivoi (ili stanja) svesti
Šta se opaža svesnim stanjem?
Ponovno razmatranje dva izvora informacija         
Funkcija svesti: integrisanje dva sveta
Damazio i Frojd
Svest kod mašina i kod drugih sisara
Proširena svest
Proširena svest i pam?enje
Nesvesno
Istorijski osvrt na dinami?ko nesvesno
Ponovno razmatranje slu?aja Fineasa Gejdža
Zaklju?ne napomene109
4. Emocije i motivacija
Šta su emocije?
Emocije kao opažajni modalitet usmeren ka unutra
Mape tela
Izražavanje emocija
Emocije kod ljudi i drugih životinja
Bazi?ne emocije
U?enje iz iskustva
Ovladavanje afektima
5. Pam?enje i mašta
Kodiranje, skladištenje, prizivanje i konsolidacija
Kratkotro?no i dugoro?no skladištenje
Fiziologija konsolidovanja: ?elije koje zajedno „okidaju“*
Zaboravljanje, potiskivanje i infantilna amnezija
Raznolikost pam?enja
Semanti?ko pam?enje           
Proceduralno pam?enje
Epizodi?ko pam?enje i svest
Ponovno razmatranje zaboravljanja, potiskivanja i infantilne amnezije
Poreme?aji prizivanja
Drugi tip organizacije pam?enja?
Zaboravljanje, potiskivanje i infantilna amnezija – još jednom
Frontalni režnjevi, emocije i pam?enje
6. Snovi i halucinacije
Teško?e u istraživanju snova
REM spavanje
Ne-REM snovi
Snovi i uzbu?enost
Snovi i epilepsija
Šta je „primarna pokreta?ka snaga“ procesa sanjanja?
Nalazi funkcionalnog snimanja
„Sanjaju?i“ mozak i emocionalni mozak
Ponovno razmatranje primarne pokreta?ke snage sanjanja         
Frontalna lobotomija i sanjanje
Lekovi i sanjanje
Vizuelne oblasti uklju?ene u sanjanje         
Rezime neurobiologije snova
Snovi kao ?uvari spavanja
Cenzura sna
7. Genetski i sredinski uticaji na mentalni razvoj
„Fobija“ u vezi s genima
Dve funkcije gena
Funkcija transkripcije gena
Šta je „sredina“?
Najvažniji periodi u razvoju
Polne razlike
Završne napomene
8. Re?i i stvari: leva i desna moždana hemisfera
Istorijsko poreklo
Oblasti mozga u kojima se uo?ava asimetrija hemisfera
Asimetrija mentalnih funkcija         
Psihijatrija, psihoanaliza i asimetrija hemisfera
Više o neuroanatomiji jezika
Izvan komunikacije
Više o neuropsihologiji desne hemisfere
Razumevanje sindroma desne hemisfere
O sindromu desne hemisfere iz psihoanaliti?ke perspektive
Tuga i melanholija
Desna hemisfera i ego         
Završni komentari
9. Self i neurobiologija „le?enja razgovorom“
Ukratko o na?inu na koji um funkcioniše
Jezgro svesnosti
Spoljni izvori svesnosti
Nasle?ena se?anja: osnovne emocije         
Proširena svest
Zna?aj izvršne funkcije
Kako funkcioniše izvršni sistem?
Šta je psihopatologija?
Metapsihologija „le?enja razgovorom“
Neurobiologija „le?enja razgovorom“
Kako funkcioniše le?enje razgovorom?
10. Budu?nost i neuropsihoanaliza
Prednosti „objektivne“ nauke         
Prednosti „subjektivne“ nauke
Predrasude protiv neuronauke
Kuda dalje?
Osnivanje nove discipline
Šta se promenilo?
?asopis, kongres, društvo, institut
Psihoanaliza ponovo prihva?ena u porodicu nauka
Šta možemo da nau?imo iz dijaloga?
Preporu?eni metod
Višestruka posmatranja
Drugi odgovaraju?i metodi
„Testiranje“ psihoanaliti?kih teorija
Završna razmatranja
Bibliografija
O autorima
Slobodan Nikoli? Re? prevodioca
Milan Popov Filozofski ekskurs o neuropsihoanalizi
Indeks

Godina izdanja : 2019.

Broj strana : 314

Pismo : Lat

Povez : Broširani

Format : 16 x 22

Težina : 500 g

ISBN : 9788671026178

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje