NOVA KNJIGA U EDICIJI BIBLIOTEKA PLUS

12.04.2016.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je danas iz štampe izašla nova knjiga u ediciji Biblioteka plus,

E-BIBLIOTEKA

Vesne Injac-Malbaša.

 

Reč je o delu koje je namenjeno bibliotekarima zaposlenim u svim tipovima biblioteka, studentima i profesorima bibliotekarstva i informacionih nauka, široj stručnoj javnosti zainteresovanoj za oblast bibliotekarstva i granične oblasti nauka o informacijama, komunikacijama i medijima, kao i svima koji rade na zaštiti kulturne baštine. Elektronske, virtuelne, digitalne, hibridne, biblioteke bez zidova, jesu teme koje već dugo zaokupljaju pažnju bibliotekara i otvaraju potrebu za novom i dobrom literaturom koju mogu da koriste. Autorka se u svom dugogodišnjem stručnom radu bavila ovom tematikom kako teorijski tako i praktično, objavljujući stručne radove u časopisima i kao bibliotekar - savetnik u svakodnevnom kontaktu sa kolegama, čitaocima, piscima, kritičarima, studentima... 

Ovo ni­je knji­ga ko­ja se či­ta re­dom, od po­čet­ka do kra­ja. Ona je pre pri­ruč­nik za kon­sul­to­va­nje na vr­lo ra­zno­vr­sne te­me. Ne­ke se ti­ču po­slo­va ko­je je autor­ka ne­po­sred­no ra­di­la, dru­ge onih ko­ji­ma je ru­ko­vo­di­la (i tru­di­la se da o nji­ma bu­de ve­o­ma do­bro oba­ve­šte­na), tre­će mo­der­nih tren­do­va ko­je je pra­ti­la i že­le­la da pri­bli­ži na­šoj struč­noj jav­no­sti, če­tvr­te bi­bli­o­te­ka ko­je je po­se­ti­la i o ko­ji­ma je is­crp­no iz­ve­sti­la. Ba­vlje­nje jed­nim kru­gom te­ma u pe­ri­o­du od dva­de­set go­di­na ne­mi­nov­no je do­ve­lo do iz­ve­snih po­na­vlja­nja ili pre­kla­pa­nja me­đu tek­sto­vi­ma, ali su se pri­re­đi­va­či pre sve­ga vo­di­li ide­jom da je sva­ki od njih ce­li­na za se­be, te da će se ta­ko či­ta­ti i ko­ri­sti­ti.

Autor­ski kva­li­te­ti Ve­sne Injac ne le­že u lič­nom pe­ča­tu ni ori­gi­nal­no­sti za­mi­sli, ne­go u mo­der­nom sen­zi­bi­li­te­tu ko­ji ju je vo­dio u iz­bo­ru te­ma i u nji­ho­voj sa­ve­snoj, te­melj­noj i po­u­zda­noj ob­ra­di, kao i pre­ci­znom ob­ja­šnje­nju i upo­tre­bi ter­mi­na od ko­jih je mno­ge me­đu pr­vi­ma u na­šoj struč­noj sre­di­ni ko­ri­sti­la. Uto­li­ko se mo­že se re­ći da je bi­la maj­stor sin­te­za i pre­gled­nih ra­do­va. Do­bar pri­mer nje­ne mo­ći su­mi­ra­nja i ure­đe­nog iz­la­ga­nja je iz­ve­štaj za Na­ci­o­nal­ni sa­vet za kul­tu­ru iz 2013. go­di­ne, Ana­li­za sta­nja i pre­po­ru­ke za una­pre­đe­nje bi­bli­o­teč­ko-in­for­ma­ci­o­ne de­lat­no­sti u Sr­bi­ji. Iza ovog su­vo­par­nog bi­ro­krat­skog na­zi­va sto­ji pri­mer su­mar­nog pre­gle­da za ugled.

Iz predgovora Dobrile Begenišić i Gordane Ljubanović

 

Knjigu možete nabaviti u Forumu čitalaca IP Clio (Gospodar Jovanova 63) i porudžbinom na e-poštu forum@clio.rs ili telefon 011 3288 471.