Susret sa DUŠANOM KECMANOVIĆEM

01.06.2011.

Sa zadovoljstvom najavljujemo dolazak prof. Dušana Kecmanovića, autora knjige OČIMA PSIHIJATRA.

Vi­še­de­ce­nij­sko kli­nič­ko is­ku­stvo, iz­u­zet­na eru­di­ci­ja i uvid u naj­ak­tu­el­ni­je tren­do­ve svetske psi­hi­ja­tri­je svr­sta­va­ju pro­fe­so­ra Kec­ma­no­vi­ća me­đu one auto­re ko­ji naj­pre­ci­zni­je mo­gu da opi­šu svet i dru­štvo vi­đe­ne oči­ma psi­hi­ja­tra. Ži­vo­ti ise­lje­ni­ka, psi­ho­lo­ška su­šti­na na­ci­o­na­li­zma i uti­caj ko­ji on vr­ši na ži­vo­te sa­vre­me­nih lju­di, smi­sao du­šev­ne pat­nje... teme su ove ret­ke i hra­bre knji­ge.

Susret sa našim autorom organizovaćemo 1. juna u 20 sati u galeriji ARTget (Trg republike 5). Tim povodom, do kraja meseca naslov OČIMA PSIHIJATRA moći ćete da nabavite po ceni od 648 dinara (40% popusta).

Knjigu možete kupiti u našoj redakciji (Gospodar Jovanova 44, Beograd) ili naručiti telefonom na (011) 2626-858.