×

PISCI I PITANJA

Gordana Đerić

    Smeli ogledi iz retke oblasti antropološko ~književne analize, lucidan vodič kroz knjige koje morate pročitati.

Ova knjiga predstavlja zbirku od devet književno-antropoloških eseja, složenih u tri tematski zasebne celine: Zaboravljeni pisci i pitanja u kojoj nalazimo izuzetan esej o srpskom piscu iz XVIII veka, Gavrilu Stefanoviću Vencloviću čiji je pesnički  opus otkrio i proučio Milorad Pavić, a autorka razmatra iz perspektive melanholije koja se prvi put kao tema javlja u srpskoj književnosti upravo kod Venclovića, zatim O prisutnima i prisutnom, uprkos svemu, gde se posebno ističe esej o Edvardu Saidu, verovatno najznačajnijem orijentalisti XX veka i njegovom čuvenom delu Orijentalizam prevedenom i kod nas i O najvažnijim pitanjima koja se nevažnim čine: jezik i ishrana gde lucidnom analizom rukopisa Aleksandra Genisa kreira originalnu antroploško-književnu studiju, poigravajući se temama ishrane i kulinarstva sve prisutnijim u eseistici, književnosti i novinskim intervjuima. Knjiga Gordane Đerić može biti izuzetan vodič kroz knjige koje još niste pročitali, ali i inspiracija za dalje čitanje, dublje, promišljenije i temeljnije nego  uobičajeno. Knjiga koja obrazuje čitaoca i navodi ga na razmišljanje o književnosti na nov način.

 

 S obzirom na interdisciplinarni pristup knjigu je gotovo nemoguće žanrovski odrediti, pa se podjednako može smatrati ogledom koji zadire u sferu filozofije, psihologije, istorije i politike. Tematizujući fenomene i ličnosti na izvorno nov način, autorka nas istovremeno podseća da velike intelektualne zaostavštine Gavrila Stef. Venclovića, Roberta Muzila ili Edvarda Saida ne samo da nikada ne iščezavaju, nego da predstavljaju plodne izvore za nova tumačenja i različite, interdisciplinarne istraživačke pristupe.  

Iz recenzije Dragana Lakićevića

Gordana Đerić

Gor­da­na Đe­rić (1968) je vi­ša na­uč­na sa­rad­ni­ca u In­sti­tu­tu za evrop­ske stu­di­je u Be­o­gra­du. Di­plo­mi­ra­la je na Fi­lo­lo­škom fa­kul­te­tu, ma­gi­stri­ra­la i dok­to­ri­ra­la na Ode­lje­nju za et­no­lo­gi­ju i an­tro­po­lo­gi­ju Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta. Oblast eks­per­ti­ze i ključ­ni fe­no­men is­tra­ži­va­nja autor­ke je­ste fe­no­men ste­re­o­ti­pa. Ob­ja­vi­la je pre­ko še­zde­set na­uč­nih ra­do­va iz do­me­na iden­ti­tet­skih dis­kur­sa, stu­di­ja se­ća­nja, po­li­tič­ke mi­to­lo­gi­je i ima­go­lo­gi­je, kao i knji­ge Smi­sao žr­tve u tra­di­ci­o­nal­noj kul­tu­ri Sr­ba (1997), Pr(a)vo li­ce mno­ži­ne (2005), In­ti­ma jav­no­sti (2008), Pam­će­nje i no­stal­gi­ja (2009), Pro­šlost u sa­da­šnjo­sti (2010).

I
ZABORAVLJENI PISCI I PITANJA
Crni bivo u srcu: Gavril Stefanović Venclović i melanholija
Mentalitet i trajanje: Antropološko ogledanje u Terazijama Boška Tokina
II
O PRISUTNIMA I PRISUTNOM, UPRKOS SVEMU
Proizvodnja znanja: Edvard Said
Robert Muzil i Zajednica bez svojstava: Pogled na diskurse „evropske krize“
iz književne prošlosti
Herojski kroj za evropsko odelo: Dositej Obradović i redizajniranje politike sećanja
Srbije u prvoj deceniji 21. veka
Putopisanje, imagologija i sećanje: istina sećanja i istina viđenja
III
O NAJVAŽNIJIM PITANJIMA KOJA SE NEVAŽNIM ČINE: JEZIK I ISHRANA
Osećanje pripadanja i Aleksandar Genis
Kulturna intimnost i ishrana: jedan intervju i rasprava
Od niskih strasti do umetničkog performansa: vrednosni preokret u tretmanu kulinarija

Godina izdanja : 2014.

Broj strana : 221

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 22 x 16

Težina : 450 g

ISBN : 9788671024792

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje