×

OSNOVI KULTURNE ISTORIJE

Piter Berk

Prevela sa engleskog Marina Marković

Ova knji­ga pred­sta­vlja pri­stu­pa­čan vo­dič kroz pro­šlost, sa­da­šnjost i bu­duć­nost kul­tur­ne isto­ri­je u ce­lom sve­tu. Kon­cen­tri­šu­ći se na rad po­sled­nje ge­ne­ra­ci­je isto­ri­ča­ra, autor is­tra­žu­je raz­lo­ge sve ve­ćeg in­te­re­so­va­nja za ovu di­sci­pli­nu. On po­zi­ci­o­ni­ra kul­tur­nu isto­ri­ju u sop­stve­ni kon­tekst i is­ti­če ve­ze iz­me­đu no­vih pri­stu­pa u isto­rij­skoj na­u­ci i ra­đa­nja fe­mi­ni­zma, post­ko­lo­ni­jal­nih stu­di­ja i sva­ko­dnev­nog dis­kur­sa u ko­me ide­ja o kul­tu­ri igra sve zna­čaj­ni­ju ulo­gu. Ka­ko sam autor u uvod­nom de­lu knji­ge is­ti­če, znak da se vre­me­na me­nja­ju ogle­da se i u sve pri­sut­ni­joj ide­ji da su u da­na­šnjem sve­tu kul­tur­ne raz­li­ke zna­čaj­ni­je od po­li­tič­kih i eko­nom­skih. Na pi­ta­nje - šta je kul­tur­na isto­ri­ja - ko­je je pre vi­še od jed­nog ve­ka jav­no po­sta­vio ne­mač­ki isto­ri­čar Karl Lam­preht, još ni­je sa­svim ja­sno od­go­vo­re­no. Gra­ni­ce ove di­sci­pli­ne su po­me­re­ne, ali po­sta­je sve te­že re­ći šta one tač­no ob­u­hva­ta­ju. Knji­ga Osno­vi kul­tur­ne isto­ri­je neo­p­hod­no je šti­vo za sve stu­den­te isto­ri­je, kao i za one ko­ji se ba­ve kul­tu­rom, an­tro­po­lo­gi­jom i knji­žev­no­šću.

Piter Berk

Pro­fe­sor Kul­tur­ne isto­ri­je na Uni­ver­zi­te­tu u Kem­bri­džu. Autor je vi­še od dva­de­set knji­ga, od ko­jih se is­ti­ču: The Ita­lian Re­na­is­san­ce (1972), Po­pu­lar Cul­tu­re in Early Mo­dern Euro­pe (1978), The Fa­bri­ca­tion of Lo­u­is XIV (1992), The Art of Con­ver­sa­tion (1993) i A So­cial Hi­story of Know­led­ge (2000)

Godina izdanja : 2010.

Broj strana : 200

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 337 g

ISBN : 978-86-7102-354-2

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje