×

POČETI IZNOVA - Promena teatarskog sistema

Dragan Klaić

Preveli sa engleskog Bojana Janković,Danica Ilić,Slobodan Obradović

Kako pozorišne kuće, trupe, prostori, festivali, studiji kao i infrastruktura koja ih podržava, mogu da se održe u konkurenciji sa komercijalnom zabavom?

Pozorišni profesionalac i univerzitetski profesor, Dragan Klaić, posmatrao je uzlet komercijalnog pozorišta i njegov rastući profesionalizam sa sve većom zabrinutošću zbog posledica po nekomercijalnu scenu. Imajući u vidu rivalitet, blizinu, pa čak i umrežavanje ova dva sveta - jednog koji juri za profitom i drugog koji se održava državnim subvencijama – autor se u ovoj knjizi zalaže za njihovo jasno razgraničenje. Pitanje koje postavlja jeste kako ove pozorišne kuće, trupe, prostori, festivali, studiji kao i infrastruktura koja ih podržava i na koju se oslanjaju, mogu da se održe u konkurenciji sa komercijalnom zabavom, u situaciji oslabljene podrške državnih organa. Globalizacija, migracije, evropske integracije i digitalna revolucija menjaju način života ljudi u gradovima i na selima i vrše pritisak na državno pozorište da se prilagodi i modifikuje svoju ulogu ili da rizikuje da bude marginalizovano i postane irelevantno. 

Dragan Klaić

(1950-2011) istoričar pozorišta i kulturni analitičar. Bio je stalni saradnik udruženja Felix Meritis u Amsterdamu i predavao kulturnu politiku i umetnost na univerzitetu u Lajdenu. Njegova područja angažmana su savremene pozorišne umetnosti, evropske kulturne politike, strategije kulturnog razvoja i međunarodne kulturne saradnje i interkulturalnost.

Studije dramaturgije završio je u Beogradu, a doktorirao istoriju pozorišta i kritiku drame na Jejl univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Radio je kao pozorišni kritičar i dramaturg, bio profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Univerzitetu u Amsterdamu, a gostujući profesor u Americi, Budimpešti i Bolonji, direktor Holandskog Pozorišnog Instituuta od 1992. do 2001. godine, suosnivač evropskog pozorišnog časopisa Evromaske.

Bio je predsednik Evropske mreže centara za izvođačke umetnosti i Evropskog foruma za umetnost i kulturne baštine. Bio je moderator Evropske kulturne fondacije (2002-2004) i autor konačnog izvještaja Evropa kao kulturni projekat (Amsterdam: ECF 2005). Njegove knjige i radovi objavljeni su u bivšoj Jugoslaviji pre 1991, ali i u Velikoj Britaniji, Americi, Holandiji  i Norveškoj. Bio je angažovan i kao urednik časopisa Pozorište (SAD) i član nekoliko savetodavnih odbora u Budimpešti, Briselu, Stokholmu i Hagu.

Predgovor

PRVI DEO / NEJASNA ULOGA
1. Državno i komercijalno pozorište: razli?iti a isprepletani
Model ansambla. Državne subvencije obezbe?uju kulturni ugled. Kriza – stalno stanje ili diskurzivna        slika? Procvat komercijalnog pozorišta. Specifi?ne zasluge državnog pozorišta.
2. Državno pozorište: izazovi i odgovori
Rastu?i troškovi, ograni?ena nadoknada. Pove?avanje sopstvenog prihoda. Razonoda manjine. Izmenjena demografska slika gradova. Neadekvatne strategije preživljavanja.
3. Produkcioni modeli: repertoarska pozorišta, trupe i produkcijske ku?e
Repertoarsko pozorište: ograni?enja i prilago?avanja. Repertoarska pozorišta traju duže od komunizma. Trupe: priroda promene. Dinamika promene.
4. Specifi?nosti ponude državnog pozorišta
U potrazi sa smislom klasi?ne drame. Stimulisanje nove drame. Postdramsko pozorište. Opera i muzi?ko pozorište: suo?avanje sa elitizmom. Raznovrsnost plesa. Pozorište za decu i mlade. Drugi oblici pozorišta.
 
DRUGI DEO / ISTICANJE SOPSTVENIH OSOBENOSTI
5. Repertoarske strategije
 Dezorijentišu?e obilje. Kako do prepoznatljivih imena. Sastavljanje repertoara u velikim celinama.
6. Ose?aj za mesto
Propale reforme, neka dostignu?a. Pitanje konteksta. Obeležja mesta. Veliko ili malo? Novoizgra?eno ili reciklirano? Beg od pozorišne zgrade.
7. Kako na?i i stvoriti publiku
 Publika: ograni?ena, neuhvatljiva i nestabilna. Privrženost edukaciji. Strategije otvaranja. Komunikacija: kako napraviti sopstvene medije
8. Pozorište u globalizovanom svetu
 Promena uloge festivala. Me?unarodna saradnja u izvo?a?kim umetnostima. Novonastali evropski kulturni prostor. Transevropski pogledi. Protivotrov za samozadovoljstvo.
9. Liderstvo, upravljanje i kulturna politika
Liderstvo: maštanja o Supermenu kulture. O upravljanju: odbori kao ?uvari autonomije. Minima moralia za sistem državnog pozorišta. Finansiranje: donosioci odluka i njhovi kriterijumi. Državno pozorište i dotirana kultura.
 
Umesto epiloga: izgledi državnog pozorišta u Evropi
Izvori
Zahvlanost
O autoru
 

Godina izdanja : 2016.

Broj strana : 172

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez sa omotnicom

Format : 24 x 16

Težina : 464 g

ISBN : 978-86-7102-546-1

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje