×

OČIMA PSIHIJATRA

Dušan Kecmanović

Vi­še­de­ce­nij­sko kli­nič­ko is­ku­stvo, iz­u­zet­na eru­di­ci­ja i uvid u naj­ak­tu­el­ni­je tren­do­ve svet­ske psi­hi­ja­tri­je svr­sta­va­ju pro­fe­so­ra Kec­ma­no­vi­ća me­đu one auto­re ko­ji naj­pre­ci­zni­je mo­gu da opi­šu svet i dru­štvo vi­đe­ne oči­ma psi­hi­ja­tra. Ži­vo­ti ise­lje­ni­ka, psi­ho­lo­ška su­šti­na na­ci­o­na­li­zma i uti­caj ko­ji on vr­ši na ži­vo­te sa­vre­me­nih lju­di, smi­sao du­šev­ne pat­nje - te­me su ove ret­ke i hra­bre knji­ge. Njen naj­ve­ći deo po­sve­ćen iskon­skim pi­ta­nji­ma psi­hi­ja­tri­je: da li lu­di­lo po­sto­ji; ka­ko ga tre­ba de­fi­ni­sa­ti; da li sa­vre­me­ni pri­stu­pi do­no­se pro­gres u od­no­su na one stan­dard­ne; šta je men­tal­no zdra­vlje...

Kec­ma­no­vi­ćev na­čin iz­la­ga­nja po­vre­me­no je li­čan, u ne­kim seg­men­ti­ma čak su­bjek­ti­van. Iz te po­zi­ci­je pro­iz­la­zi i po­le­mič­ki ton, i upo­zo­re­nja ak­te­ri­ma no­vih pri­stu­pa psi­hi­ja­tri­ji, što bi mo­glo da po­kre­ne di­ja­log iz­me­đu naj­plod­ni­jeg auto­ra na­še psi­hi­ja­tri­je i onih ko­ji po­ku­ša­va­ju da re­for­mi­šu si­stem za­šti­te men­tal­nog zdra­vlja u Sr­bi­ji.

"Uporedio bih ovu knjigu sa triptihom ili trilogijom u slikarstvu, književnosti, muzici ili filmu. Kecmanovićev triptih me podseća na Gogenovo trodelno platno "Odakle dolazimo-Ko smo-Kuda idemo", jer se i on bavi univerzalnim i ličnim temama u vremenskom proticanju.

Pred nama je delo koje može da zavede neobičnom pristupačnošću. Poželeo bih čitaocu da bude ovako zaveden, jer će biti prijatno iznenađen dubokim zahvatima složenih tema, i jer će nakon iščitavanja univerzalnog i ličnog u opusu Dušan Kecmanovića biti bogatiji za čitav jedan život koji je ovaj autor podelio s nama."

Iz pogovora profesora Vladana Starčevića

Konferencija za novinare povodom gostovanja Dušana Kecmanovića, autora knjige Očima psihijatra

Dušan Kecmanović

Rođen u Beogradu, 1942. godine. Do 1992. godine bio je redovni profesor psihijatrije i političke psihologije na univerzitetu u Sarajevu kada se preseljava u Australiju gde i danas živi i radi. Profesor je po pozivu na Medicinskom fakultetu u Beogradu i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Autor je 27 naslova, od kojih su tri objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama.  Brojne generacije studenata i dalje uče iz udžbenika koje je napisao ili priredio Dušan Kecmanović. Objavio je više od 200 tekstova u stručnim časopisima i jedan je od najcitiranijih autora na prostoru bivše Jugoslavije. 

Godina izdanja : 2010.

Broj strana : 196

Pismo : Latinica

Povez : Broširani povez

Format : 22.5 x 16.5

Težina : 328 g

ISBN : 978-86-7102-377-1

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje