×

FILM I FILOZOFIJA

Dominik Šato

Prevela sa francuskog Bojana Anđelković

Paralelni isto­rij­ski i kri­tič­ki pre­gled uti­ca­ja fi­lo­zo­fi­je na film, mnogo većeg nego što pretpostavljamo.

Film i fi­lo­zo­fi­ja da­je isto­vre­me­no isto­rij­ski i kri­tič­ki pre­gled uti­ca­ja fi­lo­zo­fi­je na film i sve­do­či o jed­noj no­voj fa­zi u te­o­ri­ji fil­ma.

Uti­caj fi­lo­zo­fi­je na film oči­ta­va se u tri aspek­ta: pred­sta­vlja­nje li­ka fi­lo­zo­fa u film­skoj umet­no­sti, po­ku­ša­ja film­skih adap­ta­ci­ja fi­lo­zof­skih tek­sto­va i u spo­sob­no­sti fil­ma da fi­lo­zo­fi­ra.

Do­mi­nik Ša­to sin­te­ti­zu­je do­pri­nos Berg­so­na, Be­nja­mi­na, Aj­zen­štaj­na, Ep­ste­na, Ba­ze­na, Mer­lo-Pon­ti­ja, Mi­tri­ja, Ka­ve­la, De­le­za i Še­fe­ra, iz­me­đu osta­lih, za­dr­ža­va­ju­ći se pri tom kod onih pred­lo­ga fi­lo­zo­fi­je fil­ma ko­ji taj me­dij shva­ta­ju kao isto­rij­ski fe­no­men po­ve­zan s mo­der­no­šću, kao po­lje spe­ci­fič­nog iz­ra­za ili pak kao pred­met is­ku­stva gde su fi­lo­zo­fi­ja i film jed­na­ko na pro­bi.

Dominik Šato

Pro­fe­sor este­ti­ke, fi­lo­zo­fi­je umet­no­sti i film­skih stu­di­ja na Uni­ver­zi­te­tu Pa­riz I Pan­teon-Sor­bo­na.

UVOD
1. "FILOZOFSKI FILM"
2. FILOZOFIJA KINEMATOGRAFSKOG FENOMENA
3. FILOZOFIJA "FILMSKOG FENOMENA"
4. FILOZOFSKO ISKUSTVO FILMA
5. FILM NASRAM GLAVNIH TENDENCIJA SAVREMENE FILOZOFIJE
6. ESTETIKA I FILM

Godina izdanja : 2011.

Broj strana : 255

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez s omotnicom

Format : 14,5 x 21

Težina : 427 g

ISBN : 978-86-7102-373-3

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje