×

MENADŽMENT I KREATIVNOST

Kris Bilton

Prevela sa engleskog Svetlana Stefanov

Menadžment kreativnosti ili kreativni pristup menadžmentu?

Autor u ovoj knjizi preispituje stereotipno viđenje o suprotstavljenosti kreativaca i birokrata. Kreativnost se, smatra autor, ne svodi samo na spontano otkrivanje i inspiraciju, ona je takođe samosvesni, namerom upravljen proces. Shodno tome, menažment nije oblikovan isključivo racionalnim procesima, već uključuje i uvid, intuiciju, kreativnost i rizik.

Biltonovo nastojanje da unapredi razumevanje odnosa menadžmenta kreativnosti i kreativnih pristupa menadžmentu temelji se na radu teoretičara menadžmenta i teoretičara kreativnosti, kao i na praktičnom iskustvu pojedinaca zaposlenih u kreativnim industrijama. Njegov rad nas usmerava ka širem razmatranju relevantnosti kreaivnih procesa i struktura u okolnostima nove, kreativne ekonomije. Menadžment i kreativnost zapravo dokazuje glavnu tezu: najbolji rezultati postižu se u susretu sveta kreativnosti i sveta  biznisa.

Kris Bilton

Pre­da­vač u Cen­tru kul­tu­ral­no-po­li­tič­kih stu­di­ja i di­rek­tor ma­ster stu­dij­skog pro­gra­ma kre­a­tiv­nih i me­dij­skih in­du­stri­ja Uni­ve­zi­te­ta Vor­vik. Nje­go­vo bo­ga­to po­zna­va­nje obla­sti kre­a­tiv­no­sti i me­nadž­men­ta re­zul­tat je vi­še­go­di­šnjeg spisatelj­skog i iz­vo­đač­kog ra­da u raz­li­či­tim umet­nič­kim for­ma­ma, kao i te­o­rij­skih raz­ma­tra­nja u aka­dem­skim sferama.

Godina izdanja : 2010.

Broj strana : 320

Pismo : Latinica

Povez : Tvrdi povez

Format : 21 x 14

Težina : 435 g

ISBN : 798-86-7102-370-2

KOMENTARI (0)

Preporuka za čitanje